Setup Menus in Admin Panel

Kontakt:

Podmienky užívania webových stránok

prevádzkovaným SADOBA s.r.o.

Platné: od 1. januára 2017 do stiahnutia

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POSKYTOVATEĹA

Názov poskytovateľa:
Konateľka spoločnosti:
Sídlo poskytovateľa:
Poštová adresa poskytovateľa:
DIČ poskytovateľa:
IČO poskytovateľa:
Číslo bankového účtu poskytovateľa:
IBAN:
BIC (SWIFT):
SADOBA s.r.o.
Anna Berecová
92584, Vlčany 1338
92584, Vlčany 1338
2023886260
47425610
292 5902 267/1100
SK07 1100 0000 0029 2590 2267
TATRSKBX

Spoločnosť SADOBA s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddelenie: Sro, vložka číslo: 32615/T

2. KONTAKTNÉ ÚDAJE POSKYTOVATEĽA

Zákaznícka služba
E-mail:
Web:
pracovné dni od pondelka do štvrtka 9:00 – 16:00 hod., v piatok 9:00 – 14:00 hod.
zakaznicky-servis@sadoba.sk
www.sadoba.sk

3. WEBOVÉ STRÁNKY PREVÁDZKOVANÉ POSKYTOVATEĽOM

annasalon.sk
sadoba.sk
sadoba.hu
akousitonline.sk
skolasitiaonline.sk
kurzysitia.sk
kurzy-sitia.sk
kurzsitia.sk
kurz-sitia.sk
akosit.sk
akosasije.sk
hogyankellvarrni.hu
onlinekurzsitia.sk
onlinekurzysitia.sk

II. PRÁVNE VYHLÁSENIE, POUŽITIE WEBOVÝCH STRÁNOK, PENÁLE

4. SÚHLAS UŽÍVATEĽA

4.1. Prezeraním tejto webovej stránky užívateľ súhlasí s tým, že číta obsah, ktorý je duševným vlastníctvom SADOBA s.r.o. a Anny Berecovej, a využíva ho výlučne na získanie informácií pre seba.

4.2. Prevádzkovateľ webovej stránky ako zákonný vlastník nesúhlasí s obchodným využívaním publikovaného obsahu, a rovnako nesúhlasí s jeho preberaním, rozmnožovaním, rozširovaním, verejnou prezentáciou, prepracovaním alebo iným využitím v nezmenenej alebo vo veľkej miere rovnakej podobe bez označenia autora. Užívateľ akceptáciou týchto podmienok súhlasí s podrobením sa slovenskej zákonnej úprave autorského práva a príslušnému súdu v sídle prevádzkovateľa webovej stránky.

5. PENÁLE ZA NEOPRÁVNENÉ POUŽÍVANIE

5.1. Celkový obsah a grafika webových stránok uvedených v bode I./3., hromadné načasované e-maily (bez dátumu publikovania), sťahovateľné materiály a videá sú pod ochranou autorských práv (Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a Zákon č. 289/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z.) a sú autorským dielom SADOBA s.r.o. a Anny Berecovej.

5.2. Je zakázané akékoľvek používanie, prepracovanie, rozmnožovanie, rozširovanie, verejné prednášanie, resp. znetvorenie, dokaličenie obsahu webovej stránky, vrátane, ale nie výlučne, jeho používania na získanie príjmu. Obsah webových stránok je možné použiť iba v prípade, ak na to autor (Anna Berecová) dal písomný súhlas. V takýchto prípadoch treba povinne uviesť meno autora (Anna Berecová) a zdroj (názov danej webovej stránky), a používať sa môže iba časť obsahu, na ktorú dal autor súhlas, a to výlučne za podmienok uvedených v písomnom súhlase – takto určeným spôsobom a v takto určenom rozsahu.

5.3. V prípade, že obsah webovej stránky nájdeme na webovej stránke tretej osoby, v tlačených médiách, na verejných prednáškach, alebo v akejkoľvek inej písanej, resp. hovorenej forme, bez súhlasu prevádzkovateľa webovej stránky dokázateľne v rovnakej alebo v podobnej podobe, potom za každú neoprávnene prebratú stranu účtujeme zodpovednej osobe penále 50 € za deň, slovom päťdesiat eur za deň. Za kopírovanú stránku je považovaný aj taký obsah, v ktorom bez dovolenia prebratý obsah prekročí najmenej 20 % z celkového obsahu prebratej stránky. Prebratím obsahu užívateľ výslovne prijíma dohodu o penále. Na dokazovanie používame potvrdenie prebratého obsahu od verejného notára, ktoré je verejnou listinou, a to na náklady porušiteľa práv.

III. VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

6. PODMIENKY REGISTRÁCIE, SÚHLAS S NIMI A PRÁVA PREVÁDZKOVATEĽA

6.1. Registrácia na odber správ, ako aj stiahnutie akéhokoľvek bezplatného materiálu z webových stránok uvedených v bode I./3. znamenajú výslovné prijatie podmienok registrácie.

6.2. Prevádzkovateľ je evidovaný na Úrade na ochranu osobných údajov ako obsluhovateľ údajov. Registráciou na vyššie uvedených stránkach užívateľ vyhlasuje, že e-mailová adresa, ktorú zadal, je firemná alebo osobná adresa, ktorú zadal výslovne preto, aby na ňu dostával listy, zásielky a informácie od autora, respektíve prevádzkovateľa.

6.3. Registráciou dáva užívateľ predbežný súhlas na to, aby od prevádzkovateľa webovej stránky dostal elektronický alebo poštou posielaný list, prijal krátku textovú správu (SMS), ktoré v určitých prípadoch budú obsahovať okrem užitočných informácií aj správy, reklamy na produkty a služby prevádzkovateľa, resp. občas aj ponuky obchodných partnerov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zabezpečí možnosť odhlásenia sa v každej správe.

6.4. Užívateľov, ktorí sa zaregistrujú s neexistujúcou e-mailovou adresou, e-mailovou adresou na odoberanie správ, užívateľov s neúplnými, či falošnými údajmi, a užívateľov, ktorí sa zaregistrujú od konkurencie, bez upozornenia vymažeme z databázy a vylúčime z radu našich čitateľov. Právo tohto rozhodnutia si prevádzkovateľ vyhradzuje. Kvôli vymazaniu užívateľa z databázy nie je možné žiadať odškodnenie ani inú právnu nápravu. Užívateľ sa do databázy registruje s vedomím tejto skutočnosti.

7. ZAOBCHÁDZANIE S ÚDAJMI, SKLADOVANIE ÚDAJOV, BEZPEČNOSTNÁ KÓPIA

7.1 Registrácia je dobrovoľná. Potvrdenie registrácie prebieha jednoduchým systémom, vyplnením formulára pri objednávke videonávodov.

7.2 S osobnými údajmi, zadanými pri registrácii, zaobchádzame dôverne, podľa platných právnych noriem a výlučne na obchodné účely. Tretej osobe ich v žiadnom prípade neodovzdáme, okrem zabezpečenia vyššie spomínaných informačných vzťahov. Registráciu je možné kedykoľvek zrušiť kliknutím na odhlasovací odkaz v dolnej časti ktorejkoľvek elektronickej správy, ktorú sme užívateľovi poslali. Zmenu údajov je možné uskutočniť na základe žiadosti užívateľa, ktorú môže vyplniť kliknutím na odkaz zmeny údajov, alebo poslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu prevádzkovateľa (zakaznicky-servis@sadoba.sk).

7.3 Údaje vyžadované pri registrácii sú: meno a priezvisko, e-mailová adresa, IP adresa, dátum registrácie, telefónne číslo, názov firmy, fakturačná a dodacia adresa, vždy zadané oprávnenou osobou. Niektoré z nich sa považujú za osobné údaje podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ dodržiava tento zákon. Údaje používame na posielanie e-mailových správ, na oznámenie o novom blogovom príspevku, na posielanie reklám na naše produkty a služby, resp. občas aj reklamy na produkty a služby našich obchodných partnerov. Údaje zadané oprávneným užívateľom nekontrolujeme. Údaje dobrovoľne zadané užívateľom uchovávame na serveroch poskytovateľa softvéru posielania hromadných správ, pravidelne vytvárame a uchovávame ich bezpečnostnú kópiu. Užívateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ v súlade s vyššie uvedeným zákonom spracovával a uchovával jeho údaje, hlavne tie, ktoré Poskytovateľ potrebuje na poskytovanie svojich služieb. Užívateľ dáva Poskytovateľovi toto právo na dobu neurčitú, môže ho však kedykoľvek písomne odvolať (zakaznicky-servis zavináč kurzysitia.sk) alebo sa odhlásiť z databázy prostredníctvom odhlasovacieho odkazu na konci každej správy. Ak sa užívateľ z databázy odhlási, nikdy viac od nás nedostane žiadnu správu.

IV. PRÍSPEVKY A KOMENTÁRE

8. PRÍSPEVKY A KOMENTÁRE, VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

8.1. Každý užívateľ môže napísať svoje myšlienky vo forme komentára pod príspevkami, pri ktorých je táto možnosť sprístupnená (formulár na posielanie komentárov). Komentáre sa na stránke objavia hneď po odoslaní „bez cenzúry“, ale Poskytovateľ si vyhradzuje právo na moderovanie tých komentárov (ich zmazanie sčasti alebo celkom), ktoré nespĺňajú podmienky dobrej morálky, a porušia niektorý z nasledujúcich bodov:

  • používanie vulgárnych alebo iných nevhodných slov,
  • komentár sa nevzťahuje k téme príspevku,
  • komentár bol zverejnený bezpochybne za účelom reklamy,
  • komentár ohovára alebo iným spôsobom kvalifikuje iného užívateľa,
  • komentár uráža obchodné záujmy poskytovateľa.

V prípade, že sa Poskytovateľ dozvie o nevhodnom komentári, bude postupovať podľa platných pravidiel a bude mať na zreteli záujem webovej stránky a iných užívateľov. O zmazaní nevhodného komentára nie je Poskytovateľ povinný informovať jeho vlastníka, a to ani pred jeho zmazaním, ani po ňom.

8.2. Poskytovateľ na seba nepreberá žiadnu zodpovednosť (ani hmotnú, ani mravnú) za informácie, ktoré píšu návštevníci webovej stránky pod príspevkami vo forme komentárov, ani za ich pôvod, ani za ich správnosť, a ani za ich pravdivosť alebo nepravdivosť. Za spôsobené škody (hmotného alebo iného charakteru), ktoré vzniknú v súvislosti s komentárom, je výlučne zodpovedný užívateľ, ktorý komentár zverejnil. V prípade že kvôli obsahu, ktorý publikovala tretia osoba, začne úrad alebo súd konanie, alebo bude niekto vyžadovať odškodnenie, užívateľ je povinný uhradiť všetky s tým súvisiace výdavky. Poskytovateľ v takomto prípade pomáha pri práci úradu, aby mohol identifikovať danú osobu. Užívateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky výdavky a škody, ktoré Poskytovateľovi vznikli kvôli jeho činu alebo v súvislosti s ním. Okrem toho je povinný znášať všetky následky konaní, ktoré boli voči nemu začaté, vrátane výdavkov. Zodpovednosť užívateľa trvá aj v prípade, že bol vylúčený z využívania služby.

8.3. Informácie a rady z webovej stránky môžu užívatelia používať iba na vlastnú zodpovednosť, a to napriek tomu, že autor tieto rady sám vyskúšal a zvážil.

V. INÉ OPATRENIA

9. PODMIENKY INZERCIE, POPLATKY ZA INZERCIU

9.1 Na webových stránkach uvedených v bode I./3. môžu živnostníci a firmy konkurujúce prevádzkovateľovi webových stránok inzerovať vlastné produkty a služby iba po zaplatení poplatku za inzerciu. Za konkurenčný produkt či službu považujeme rovnaký alebo podobný produkt či službu, aké ponúka prevádzkovateľ na svojich webových stránkach.

9.2 Inzerovanie produktu alebo služby môže prebiehať priamou alebo nepriamou cestou, vrátane, ale nie výhradne: ako poradenstvo, tomu, kto napísal komentár, začatie novej témy, reklama vlastnej odbornosti, spochybnenie odbornosti SADOBA s.r.o., respektíve Anny Berecovej, ich označenie v negatívnej forme, urážanie dobrého mena poskytovateľa, urážka na cti.

9.3 Ak je osoba alebo ponuka jej firmy dosiahnuteľná prostredníctvom odkazu z komentára alebo inou formou, v tom prípade je povinná zaplatiť firme SADOBA s.r.o. poplatok za reklamu. Autor konkurenčného komentára, alebo zástupca konkurenčnej firmy stlačením tlačidla "Odoslať" automaticky prijíma podmienky inzercie a zaväzuje sa zaplatiť poplatok za inzerciu po prijatí faktúry. Poplatok za inzerciu je 255 € / komentár.

9.4 Prevádzkovateľ webovej stránky je oprávnený zmazať komentár konkurenta, ale poplatok za reklamu je splatný nezávisle od zmazania. Zmazaný komentár poskytovateľ – kvôli vyhnutiu sa sporu, s cieľom potvrdenia faktu – elektronicky uchová.

10. VYHLÁSENIE O PRÍSLUŠNOSTI

10.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok. O týchto zmenách informuje užívateľa cez webovú stránku a e-mailovou správou.

10.2 Na vzťahy neupravené týmto právnym vyhlásením sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a iných právnych noriem.

10.3 Zmluvné strany všetky spory, ktoré sa nedali v prvom rade vyriešiť mimosúdnou cestou, riešia na príslušnom súde so sídlom v mieste Poskytovateľa.

10.4 Tieto podmienky sú platné od ich zverejnenia.

Zverejnené dňa 01.01.2017.

@ SADOBA s.r.o. - Všetky práva vyhradené.

Setup Menus in Admin Panel